Közzétételi lista

A kollégium közzétételi listája

229/2012.(VIII. 28.) Korm.rendelet

  1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
  2. 2. Externátusi elhelyezés: az Nkt. 17.§ (2) bek. alapján a kollégiumi nevelés-oktatás és lakhatáson kívüli ellátás biztosítható annak a tanulónak is akinek férőhely hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani.
   • A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt külön kérelmet kell benyújtani az intézmény igazgatójához.
   • Az externátusi elhelyezés keretében – a lakhatási feltételek kivételével – a tanuló jogai és kötelességei azonosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és kötelességeivel.
   • A lakhatási feltételekről a tanulónak kell gondoskodnia. A költségeket az iskola, a kollégium részben vagy egészben átvállalhatja.
   • A kollégium igazgatója a kollégiumi felvételi kérelem, externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíti. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot számára is meg kell küldeni.
  3. Megközelíthetőség
  4. A beiratkozásra meghatározott idő:  a jelentkezők számára (június 30-ig az iskolai beiratkozáskor),
   és egész nyáron előre egyeztetett időpontban
   beszélgetést tartunk ( lásd főoldal )

   • A kollégium fenntartója által engedélyezett tanulócsoportok száma: 7.
   • A tanulócsoport ok maximális létszáma: 26 fő
  5. 4. Díjak, térítési díjak:
   • A kollégium a nappali tagozatos általános iskolás, középiskolás, az érettségizett és szakképzésben résztvevő tanulók számára 22 éves korig ingyenes.
   • Az étkezésért fizetendő díjakat a konyha üzemeltetője évente felülvizsgálja (lásd főoldal díjak). Az étkezési térítési díj mérsékléséhez különböző jogcímeken díjkedvezmények vehetők igénybe. A kedvezményre jogosultság igénybevételéről szóló tájékoztatást (lásd főoldal – kedvezmények tájékoztatója részben).
  6. A kollégium nyitva tartásának rendje::

    

  7. Az intézmény alapdokumentumai:
    • Pedagógiai program,
    • Szervezeti- és Működési Szabályzat,
    • Házirend,
    • Éves munkaterv.

   A dokumentumok nyilvánosak minden érdeklődő számára, megtekinthetőek:

   • a kollégium könyvtárában,
   • a kollégium vezetőinél,
   • a honlapunkon,
   • az iskolatitkárnál.

   A tanulók felvételi beszélgetéskor, a beköltözéskor a tanév elején, a Diák- közgyűlésen a kollégiumi foglalkozásokon, a szülők a tanév elei és egyéb időpontban tartott Szülői Értekezleten, valamint minden érdeklődő előzetesen egyeztetett időpontban az intézmény vezetőitől, a nevelőtestület kijelölt tagjaitól és az iskolatitkártól kérhet tájékoztatást, kaphat betekintést az intézményi dokumentumokba.

  8. A kollégiumi pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképesítése
Név Beosztás Végzettség Szak
       
Reith Gábor Igazgató Egyetem Mérnök-tanár, szakvizsgázott
Novotnyné Horváth Mónika Nevelőtanár, csoportvezető Főiskola Magyar nyelv- és irodalom szakos
Köles Andrea Igazgatóhelyettes Főiskola Ember-és társadalom műveltségterületi; Történelem- könyvtár szakos
Zalatnai Péter Nevelőtanár, csoportvezető Főiskola Pedagógia szakos
Margitné Krichta Gabriella Nevelőtanár, csoportvezető Egyetem Szakvizsgázott;Orosz-német; Magyar nyelv- és irodalom szakos Ped. II.
Sipos Péterné Nevelőtanár, csoportvezető Főiskola Szakvizsgázott; Műszaki-tanár, Közoktatási vezető szakos. Ped.II.
Berceli Zsuzsanna Nevelőtanár, csoportvezető Egyetem Matematika-fizika; Informatika szakos
Kovács Réka Nevelőtanár Egyetem Magyar nyelv-és irodalom szakos; Történelem szakos
Lippainé Oskolás Piroska  Nevelőtanár  Egyetem  Kémia, biológia, környezetvédelem szakos 
Bajusz Ernő Nevelőtanár Egyetem Biológia szakos
       
Kövesi Györgyi Nevelőtanár Egyetem Orosz-latin-etika szakos, szakvizsgázott
 Zalatnai Éva  Nevelőtanár  Egyetem  Biológia szakos
  1. A kollégium tanórai és tanórán kívüli és szabadidős foglalkozásainak összefoglaló táblázata a 2013-2014. tanévben
Foglalkozások Tanórai 1. Tanórai 2. Tanórán kívüli 1. Tanórán kívüli 2.
1. Tanulószoba Tanulásmódszertan foglalk. Újságíró szakkör  
2. Angol korrepetálás Angol társalgási klub Angol érettségi és nyelvvizsga elők.  
3. Matematika korrepetálás Könyvtárhasználati fogl. Ének-zenei tehetség-gondozás Színházbarátok kör
4. Matematika érettségi ek. Német-orosz nyelvi korrepet. Kézműves szakkör Játékklub
5. Helyesírási felzárkóztató Biológia korrepetálás Filmklub Ünnepségek, rendezvények
6. Történelem korrepetálás Biológia érettségi ek. Önismereti szakkör DÖK foglalkozások
7. Társadalomismeret korrep. Földrajz korrepetálás Önkéntességi foglalkozás Környezeti nevelési „Zöld órák, projektek
8. Magyar nyelv- és irodalom korrep. Földrajz érettségi elők. Meditáció, rekreáció foglalk. KNOAP foglalkozások
9. Magyar nyelv- és irodalom érettségi ek.   Sport szakkör Csoport szervezési foglalkozások
10. Történelem érettségi ek.     Gyermek- és ifjúságvédelmi fogl.
11. Informatika érettségi ek.     Egyéni törődés, fejlesztés

Engedélyezett kollégiumi csoportok száma: 7

 1. csoport – Bajusz Ernő                     
 2. csoport – Berceli Zsuzsanna             
 3. csoport – Kövesi Györgyi            
 4. csoport – Margitné Krichta Gabriella 
 5. csoport- Novotnyné Horváth Mónika 
 6. csoport – Sipos Péterné 
 7. csoport – Zalatnai Péter